Mamy certyfikat FOGRA!

Posiadamy certyfikat Fogra, co oznacza, że nasze wydruki są w jakości proof.

Czym jest proof?
Proof jest to próba kolo­ry­styczna wyko­nana na wyso­kiej kla­sie urzą­dze­niu dru­ku­ją­cym, ska­li­bro­wa­nym pod zgod­ność z obo­wią­zu­jącą mię­dzy­na­ro­dową normą kolo­ry­styczną.  Dowo­dem na zgod­ność pro­ofa z normą jest cer­ty­fi­kat gene­ro­wany przez sys­tem pro­ofingu, po pozy­tyw­nym wyniku pomiaru pasków kali­bra­cyj­nych dru­ko­wa­nych wraz z pro­jek­tem. Inaczej pisząc, Proof jest to pierwszy wydruk wzorcowy na bazie, którego drukuje się całą resztę ulotek, folderów itp. w drukarni offsetowej, jak i cyfrowej.

W skrócie!
Poprzez certyfikację to my aktualnie wyznaczamy kierunek, jak dany materiał powinien wyglądać po wydrukowaniu.